elektro motor vybo electric

Prečo je možné, že u elektromotorov dôjde k zlyhaniu?

Keďže aj v pokročilej dobe ako je dnešná sa dejú chyby, tak aj u technológii ako sú elektromotory sa môže nejaká objaviť . Tie ale majú za následok stratu produktivity a zároveň s ňou stratu súvisiacej ziskovosti.

Elektromotory môžu, ale nie je to pravidlom, profitovať z testovacích protokolov, technológií a iných osvedčených postupov.

Je dobré spomenúť, že elektromotory predstavujú v úspešnej priemyselnej krajine najrozšírenejšie procesy riadenia aktív a produktivity. S odvolaním sa na americké ministerstvo energetiky predstavuje priemyselné využitie v skutočnosti približne 28% spotreby elektriny na celoštátnej úrovni. Aj keď ide o veľmi žiadané typy motorov s dôležitými úlohami v priemysle, môžu tieto elektromotory z mnohých dôvodov zlyhať, čo vlastne vedie k vyššie spomenutým stratám.

Prevencia a zdravie elektromotorov nemusí byť v priemysle za každodennej prevádzky považované za najprioritnejšie, a to ani tam, kde boli zavedené programy prediktívnej údržby na včasnú diagnostiku chýb či opravu kritických strojov pred katastrofickými poruchami. Bez náležitej pozornosti sa samozrejme zvyšuje pravdepodobnosť zlyhania a pravdepodobne nastane bez varovania a ako to býva, tak aj v nevhodnom čase.

Prečo vlastne dochádza k zlyhávaniu elektromotorov a vlastne ako? Čo možno spraviť pre úpravu ich výkonu? Ako možné príčiny prichádzajú do úvahy poruchy izolácie odbočky, predčasné poškodenia ložísk a dokonca nesprávne inštalácie najmä malých motorov. Identifikácia skrytých problémov v elektromotoroch, ktoré sa dajú opraviť alebo vymeniť, môže optimalizovať účinnosť a výkon motora, čím ušetria čas,peniaze a spôsobené bolesti hlavy pri riešení možných problémov 😊

Statické testovanie, konajúce sa pri motore v takzvanom režime off-line, môže určiť stav izolácie a obvodu motora, zatiaľ čo dynamická analýza motora, ktorá sa vykonáva počas prevádzky motora, môže určiť problémy týkajúce sa kvality energie, výkonu motora a záťaže motora. Takéto testy nám spoločne dokážu vykresliť obraz zdravia motora a zároveň poskytnú podrobnú diagnostiku a informácie o predpovedaní bezprostredných porúch.

Predísť problémom so zlyhaním vám dokážeme pomôcť aj my, odborníci VYBO Electric. VYBO Electric ponúka široký sortiment a servis.

Odvetvové štúdie ukázali, že 80% porúch motorov sa elektricky vyvíja z porúch odbočenia, odbočenia z izolácie koncového systému. Všeobecne platí, že izolácia v motore sa začína opotrebovávať, keď sa obruče navzájom otáčajú z pohybu vznikajúceho pri štarte elektro motora. Izolácia môže ďalej degradovať v dôsledku zavedenia chemických usadenín, ktoré sa zvyčajne vyskytujú pri pretieraní motora. Nakoniec, narušený izolačný systém v elektromotore zvýši šance na zlyhanie z pohľadu elektrickej energie.

Zatiaľ čo dielektrická pevnosť nového motora je vysoká, normálne starnutie sa dá očakávať z tepelných, chemických a / alebo mechanických príčin. Dielektrická sila sa potom zmenší, až kým napätie pri náraze nespôsobí elektrické oblúky, a zakaždým, keď motor začne a zastaví sa, až kým zlyhá. Stručne povedané, zhoršenie izolácie sa zhoršuje, dielektrická sila klesá pod prevádzkové napätie, zapaľovanie spôsobuje vysoké úrovne indukovaného prúdu a vysokého tepla, a istým výsledkom je rýchly výpadok, niekedy v priebehu niekoľkých minút.

Statické testovanie podporované technológiami umožňujúcimi určiť, či motor beží na elektrickú poruchu. Testovacie zariadenia sa môžu zamerať na off-line testovacie domény vrátane:

Test odporu vinutia potvrdzuje, že vinutia sú vyvážené bez problémov s pripojením.
Meg-ohm test overuje integritu podzemnej steny a prítomnosť vlhkosti a / alebo kontaminácie.
Polarizačný test určuje čistotu vinutia, potenciálnu tepelnú degradáciu a problémy kontaminácie, čo naznačuje krehkosť a zhoršenie izolácie.

Testy napäťového napätia / skokového napätia zvýrazňujú problémy s integritou stien a kontamináciou a sú užitočné pri určovaní závažnosti poruchy izolácie.
Skúška prepätia identifikuje integritu izolácie odbočky, skraty cievky a indukčnosť.

Výsledné testovacie hodnoty môžu byť časom ďalej sledované použitím plne automatizovaných testerov na báze trasy, ktoré dokážu sledovať rôzne domény počas celej životnosti motora.

Related Post

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *